Unit Pembangunan dan Senggaraan (UPS)

Info Unit

Carta Organisasi

Pengenalan

Unit Pembangunan dan Senggaraan merupakan sebuah unit teknikal yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihkan kemudahan infrasruktur yang disediakan secara efektif dan berkesan. Ia memainkan peranan penting untuk merancang aktiviti pembangunan dan naiktaraf kemudahan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan berkualiti tinggi serta berkesan untuk keselesaan pengguna sama ada untuk proses pembelajaran dan pengajaran mahupun aktiviti harian.

SKOP KERJA
  • Melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan berkala.
  • Menguruskan laporan kerosakkan.
  • Merancang aktiviti pembangunan dan naiktaraf.
  • Menyelia perkhidmatan kerja-kerja kontraktor.