Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL)

Info Unit

Carta Organisasi

Pengenalan

Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) bertanggungjawab merancang dan menyediakan latihan bagi staf akademik dan bukan akademik Politeknik Kuching Sarawak, demi memastikan pembangunan kecemerlangan staf dapat dipertingkatkan dengan lebih berkesan.

Kecemerlangan dan KPI Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) adalah untuk:

Mencapai kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 berhubung Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam iaitu Memastikan anggota di semua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.
Mencapai sasaran mengikuti latihan/kursus sekurang-kurangnya 10 hari setahun berdasarkan surat Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi [KPT/JPP/BKP/04/01/002 Jld. 2 (5) bertarikh 10 Febuari 2011]
Mencapai Objektif Kualiti Politeknik Kuching Sarawak dalam mencapai kecemerlangan staf iaitu:

Memastikan setiap staf menghadiri kursus/menjalani latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.
Memastikan Jadual Perancangan Latihan Staf dilaksanakan sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh setahun.