Laman Utama Pengurusan Bahagian pentadbiran & Kewangan Fungsi

Fungsi

BAHAGIAN PENGURUSAN AM

 • UNIT PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

Selain daripada jabatan akademik yang memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan dan unit sokongan akademik yang melancarkan operasi pendidikan, Unit Pentadbiran dan Kewangan turut memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam membantu PKS untuk merealisasikan matlamatnya.  Unit ini ditubuhkan  untuk membantu dalam pengurusan PKS  dan memainkan peranannya seperti berikut :-

 • SEKSYEN PENTADBIRAN AM
 • Mengurus dan menyelaras tindakan – tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan pentadbiran am PKS seperti berikut :-
 • Mengurus Kenderaan Jabatan dan Fasiliti PKS;
 • Mengurus Sistem Kad Perakam Waktu;
 • Mentadbir dan mengurusan penerimaan, pengagihan dan penghantaran dokumen –dokumen terperingkat, surat menyurat dan fail PKS;
 • Mengurus pembelian Keperluan Unit Pentadbiran dan Kewangan
 • Mengurus dan menyelia Keselamatan, Kebersihan dan Landskap PKS termasuk penyediaan spesifikasi kontrak
 • Mengurus dan mentadbir mesyuarat Pengurusan Jabatan , JITU dan MBJ
 • Menguruskan urusan pelupusan dan perolehan aset di Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan.
 • Menguruskan permohonan Kuarters dan Pelantikan Warden Asrama.

 • SEKSYEN  PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN
  • Mengurus dan menyelaras tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan  perkhidmatan  dan perjawatan. Unit ini merancang dan mengatur struktur organisasi serta menilai keberkesanan fungsi di setiap jabatan dan unit di PKS.  Unit ini diwujudkan bagi mengurus aktiviti pengurusan sumber manusia seperti berikut :-
   • Menguruskan penyediaan Kew-8 bagi setiap perubahan untuk Pergerakan gaji, pemberitahuan lantikan, pengesahan dalam jawatan, termasuk ke jawatan berpencen, pegawai bertukar, cuti dan kenaikan pangkat, pemangkuan dan sebagainya.
   • Mengurus dan memproses dan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan pelantikan, Pengesahan dalam perkhidmatan, Perletakan dalam Perkhidmatan Berpencen dan Persaraan.
   • Mengurus dan memproses dan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pegawai yang akan bertukar.
   • Pengurusan SKT dan Laporan Penilaian Prestasi (LNPT) semua kakitangan PKS
   • Mengurus Rekod Perkhidmatan kakitangan PKS termasuk Buku Perkhidmatan, SISPEM,HRMIS dan ESIS.
   • Menguruskan pinjaman perumahan , kenderaan dan Komputer.
   • Pengurusan Tatatertib
   • Menguruskan Perisytiharan Harta
   • Pengurusan Cuti Kakitangan PKS
   • Pengurusan Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal dan Permohonan Kelulusan Keluar Negara
   • Pengurusan Laporan Perjawatan dan Reten.
  • SEKSYEN KEWANGAN
   • Penyediaan Anggaraan Belanjawam Mengurus Tahunan
   • Pengurusan Gaji dan Elaun
   • Pengurusan Kutipan Hasil dan Sewa
   • Pengurusan Pembayaran
   • Pengurusan Perakaunan
   • Pengurusan Jawapan kepada teguran audit Kewangan
   • Pengendalian Sistem eSPKB/ePerolehan
   • Urusan Pelupusan dokumen/fail kewangan

   • SEKSYEN PEROLEHAN DAN BEKALAN
    • Unit ini menguruskan semua urusan perolehan dan Bekalan Jabatan :-
     • Urusan perolehan secara Tender/Sebutharga/Pembelian Terus
     • Memproses permohonan pesanan tempatan
     • Menguruskan Pelantikan Jawatankuasa Sebutharga A&B
     • Mengunci masuk maklumat ke dalam Sistem GPIS
     • Menyediakan Laporan Perolehan (Laporan Sebutharga/LaMpiran EBIDDING/Laporan Integrity Pact setiap bulan)

Last Updated (Tuesday, 23 June 2015 11:28)