VISI

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri


MISI

Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.

Membangunkan kurikulum yang dipimpin industry dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan.

Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keushawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan.

Mendapat pengiktirafan antarabangsa melelui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET.